SOGAZ presentation

2013

 

 

Concepts:

sogaz_01

 

Logo design:

sogaz_02

sogaz_01 sogaz_04 sogaz_05 sogaz_06 

sogaz_05sogaz_03sogaz_08sogaz_02

© 2002 - 2019 Yury Dovganyuk